Skip to main content

Impormasyon Pang-Cancer sa Tagalog

Cancer Information in Tagalog

Maaabot ang susunod na impormasyon ng American Cancer Society sa Tagalog, kasama ng kanilang mga translation [pagsalin] sa Ingles. Walang bayad na i-download ang mga PDF na ito at i-print upang ipamahagi sa inyong mga pasyente o mga minamahal.

Hinahangad ang impormasyon na ito para sa mga tàong nakatira sa United States na maaaring iba sa Ingles ang kanilang pangunahing wika. Maaaring mag-iiba-iba sa pagitan ng bansa sa bansa ang mga kalagayang nagpapanganib, pagsuri pampagsiyasat, at paggamot na pang-cancer. 


The following American Cancer Society information is available in Tagalog, along with their English translations. These PDFs are free to download and print to share with your patients or loved ones.

This information is intended for people living in the United States who may have a primary language other than English. Cancer risk factors, screening tests, and treatments can vary from country to country. 

Other Organizations

The following organizations may provide additional information in Tagalog.